ALGEMENE VOORWAARDEN: Van de Besloten Vennootschap REDERIJ STIPHOUT BV, gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende aldaar aan de Maaspromenade 58 (hierna verder aan te duiden als "DE REDERIJ"), welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht op 30 november 1993 onder nummer 028814.

Artikel een / Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de REDERIJ te sluiten overeenkomsten (alsmede op de aanbiedingen daartoe) voor vervoer en/of Horecadiensten en wel met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van alle andere voor- waarden, door wie ook gehanteerd.

Artikel twee / Samenstelling van de Voorwaarden: 2.a. Onderdeel van deze Algemene Voorwaarden zijn (en worden derhalve geacht hier letterlijk te zijn overgenomen): - De Personenvervoercondities voor de Binnenvaart van het Centraal Bureau voor de Rijnen Binnenvaart en de Verenigde Nederlandse Passagiers- en Rondvaartbedrijven, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 19 november 1992 onder nummer 80972, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden, dan wel op onderdelen gewijzigd en/of aangevuld; en - De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van het Koninklijk Verbond in de Horeca- en Aanverwante Bedrijven, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag en onder nummer 606 bij de Kamer van Koophandel aldaar op 3 november 1992, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden, dan wel op onderdelen gewijzigd en of aangevuld; 2.b. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden enerzijds en de Personenvervoercondities en/of de UVH anderzijds, geldt de tekst van deze Algemene Voorwaarden op het betreffende onderdeel; 2.c. Bij tegenstrijdigheid tussen een of meer bepalingen van de Personenvervoercondities en de UVH of bij onduidelijkheid, welke van de twee soorten condities van toepassing zijn, beslist de REDERIJ op welke voorwaarden en welke bepalingen zij zich wenst te beroepen;

Artikel drie / De contractspartij van de REDERIJ: 3.a. De contractspartij van de REDERIJ is de klant, die met de REDERIJ de overeenkomst sluit; 3.b. De gast/reiziger is iedere derde, die door de REDERIJ op grond van de door de klant gesloten vervoersovereenkomst vervoerd wordt of vervoerd gaat worden in de ruimste zin van het woord, alsook iedere derde, die als zodanig in de UVH is omschreven/ is gedefinieerd. Onder gasten wordt in deze Voorwaarden tevens verstaan de reiziger in de zin van afdeling 8.10.3 van het Burgerlijk Wetboek. 3.c. De contractspartij van de REDERIJ draagt er zorg voor, dat alle tot zijn groep behorende gasten op de hoogte zijn van het hanteren door de REDERIJ van deze Algemene Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn dan ook rechtstreeks van kracht tussen de REDERIJ enerzijds en de gasten van de klant anderzijds. De klant vrijwaart dan ook de REDERIJ voor alle aanspraken van deze gasten/derden, die zij jegens de REDERIJ geldend zouden willen maken, voor zover aansprakelijkheid van de REDERIJ in deze Algemene Voorwaarden uitgesloten is.

Artikel vier / Reikwijdte van de Algemene Voorwaarden: Deze Voorwaarden strekken ten behoeve van alle natuurlijke en/of rechtspersonen, waarvan de REDERIJ - in de ruimste zin van het woord - gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of het uitvoeren van de overeenkomsten op het exploiteren van de onderneming. Deze Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle aan de Rederij gelieerde vennootschappen, zoals moeder-, dochter- en zustervennootschappen;

Artikel vijf / Aanbieding, aanvaarding en annulering: 5.a. De REDERIJ doet slechts vrijblijvende aanbiedingen; 5.b. Indien de klant het aanbod van de REDERIJ aanvaardt, heeft de REDERIJ desondanks de mogelijkheid om gedurende twee dagen na aanvaarding haar aanvankelijke aanbieding te herroepen, ook al omvat de aanbieding van de REDERIJ een termijn voor aanvaarding en geschiedt de aanvaarding binnen deze termijn; 5.c. De REDERIJ heeft de mogelijkheid een overeenkomst als tot stand gekomen te beschouwen indien de REDERIJ met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. 5.d. De vervoersovereenkomst van groepen kan mede worden aangegaan onder de voorwaarde, dat met de klant een Horeca-overeenkomst tot stand komt. Indien laatstgenoemde overeenkomst onverhoopt niet tot stand komt, zal derhalve de vervoersovereenkomst zonder tussenkomst van de Rechter zijn ontbonden, zonder verplichtingen voor de REDERIJ. Zo is de REDERIJ niet verplicht verder te onderhandelen, dan wel onderhandelingskosten of schade aan derden te vergoeden; 5.e. Een eventuele eenzijdige beƫindiging door de klant van de vervoerovereenkomst dient te geschieden per gedateerd (fax)schrijven; in dat geval is de klant aan de REDERIJ binnen veertien dagen na facturering verschuldigd: - bij annulering tot 8 weken voor de dag van vertrek 15 % van de reissom; - bij annulering tot 4 weken voor de dag van vertrek 30 % van de reissom; - bij annulering tot 1 week voor de dag van vertrek 75 % van de reissom; - bij annulering binnen 1 week voor en niet komen opdagen op de dag van vertrek 100 % van de reissom;

Artikel zes / Betalingen: 6.a. De aanbiedingen en/of de overeenkomsten van de REDERIJ vermelden de vaarprijs/reissom. Ter keuze van de REDERIJ moet de reis- en horecasom geheel dan wel gedeeltelijk vooruit worden betaald en wel uiterlijk dertig dagen voor de datum van vertrek. 6.b. De door de REDERIJ aan de klant opgegeven prijzen gelden voor het aantal aangeboden/overeengekomen gasten, terwijl de klant niet tot verrekening/vermindering van de prijs gerechtigd is, indien in werkelijkheid minder gasten aanwezig zijn dan overeengekomen. 6.c. Indien de klant langer van het schip / de diensten van de REDERIJ gebruik wil maken dan overeengekomen, is de REDERIJ gerechtigd om deze extra tijd/diensten als meerprijs in rekening te brengen; 6.d. Indien er meer gasten aanwezig zijn en de REDERIJ onverplicht besluit om deze gasten of een aantal daarvan toch aanwezig te doen zijn, dan is de REDERIJ gerechtigd tot verhoging van de reissom conform de overeengekomen prijs, te herleiden per persoon. De REDERIJ zal vanzelfsprekend nimmer meer personen toelaten dan het maximum toegestane aantal in verband met veiligheidsvoorschriften; 6.e. Indien het aantal geleverde Horeca-diensten/consumpties tegen afgifte van de door de REDERIJ aan de gasten ter beschikking gestelde munten/bonnen is geschied, zal als grondslag voor het aantal geleverde consumpties dienen het totaal door de REDERIJ aan de gasten uitgegeven munten/bonnen minus de munten/bonnen die onmiddellijk na afloop van het verstrekken van de Horeca-diensten aan de REDERIJ worden teruggegeven, respectievelijk het aantal verstrekte consumpties zoals die zullen blijken uit de omzetlijsten. Het tellen van de munten/ bonnen gebeurt door de REDERIJ en de klant verklaart zich hierbij bij voorbaat in beginsel akkoord met de juistheid van die telling, die schriftelijk wordt bijgehouden. Vanzelfsprekend kan de klant tegenbewijs tegen de uitkomsten van de telling van de REDERIJ leveren. 6.f. De klant doet afstand van de mogelijkheid om zich te beroepen op verrekening. 6.g. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschil in het bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de klant verplicht om terstond dat deel te betalen, waarover partijen het eens zijn en over het deel, waarover onenigheid bestaat, zekerheid te verschaffen.

Artikel zeven / Tekortschieten en overmacht: 7.a. Indien de klant tekort schiet in zijn verplichtingen uit de vervoersovereenkomst, heeft de REDERIJ altijd het recht om haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten, waarbij al haar rechten overigens worden gehandhaafd, waar- onder haar recht om de gasten (of een deel daarvan) toegang tot het schip te ontzeggen; 7.b. In deze gevallen heeft de REDERIJ recht op betaling van de reissom en gelden haar rechten uit de UVH onverkort; 7.c. De REDERIJ heeft een inspanningsverplichting om de gasten te vervoeren. In aanvulling op artikel 20 van de Personenvervoercondities is de REDERIJ/de kapitein ten alle tijde bevoegd te bepalen, dat er niet gevaren zal worden. Dat kan worden bepaald aan de hand van de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, die betrekking hebben op het schip en het vervoer, c.q. de vaart en de vaarweg. In zulke gevallen is de REDERIJ/de kapitein ook bevoegd om de reeds in gang gezette vaart af te breken, respectievelijk de plaats van afvaren of aankomst te wijzigen, terwijl de REDERIJ in geen van deze gevallen gehouden is om de klant de reissom te restitueren en/of andere wijze schadeloos te stellen; 7.d. In al deze gevallen zal de REDERIJ wel meewerken aan een alternatieve mogelijkheid. Indien daar extra kosten aan verbonden zijn, kan de REDERIJ die extra kosten ten laste van de klant brengen. De REDERIJ bepaalt of er sprake is van een alternatieve oplossing.

Artikel acht / Bijzondere bepalingen Horecadiensten: Van de UVH zijn de volgende voorwaarden niet van toepassing: 2.1. laatste zin, 5, 7, 9.1.8., 9.2 tot en met 5 en 18.3; 4.4 en 6.4: zie boven artikel 7 laatste zin; 4.6 en 12.7 in de zin dat de REDERIJ voor eventuele bewaring geen vergoeding in rekening brengt, althans geacht wordt geen vergoeding in rekening te brengen resp. gebracht te hebben; 14.1 en 14.2 in de zin dat geen lijst wordt aangebracht maar standaardprijzen worden gehanteerd; 17.1 met dien verstande dat van het in dat artikel geregelde geval respectievelijk van kurkegeld alleen sprake kan zijn indien de REDERIJ voorafgaand en schriftelijk uitdrukkelijk hierin heeft toegestemd; 9.1.2 in die zin dat altijd sprake is van een groep; 9.6 in die zin dat in afwijking van de leden 2 en 3 het hieronder bepaalde van toepassing is en onverlet het recht van de REDERIJ om zich op overmacht te beroepen; De in 9.5.2 te betalen bedragen voor annulering van de horecadiensten gelden net zoals in de gewone vervoersovereenkomst.

Artikel negen / Bagage: 9.a. Het is de klant/gast uitsluitend toegestaan handbagage aan boord van het schip bij zich te dragen. Deze bagage mag geen zitplaats innemen en geen hinder veroorzaken. In geen geval is het toegestaan om gevaarlijke zaken bij zich te dragen. Het meenemen van handbagage aan boord geschiedt geheel op eigen risico van de klant/gast. 9.b. Indien de klant of de gast of hun bagage schade aan de REDERIJ berokkenen, zijn de klant en de gast hoofdelijk gehouden om deze schade aan de REDERIJ te vergoeden. De klant kan zich dus nimmer achter de eigen aansprakelijkheid van de gast verschuilen.

Artikel tien / Aansprakelijkheid: De REDERIJ is niet aansprakelijk voor schade, die door de klant/gast wordt geleden - hoe ook genaamd en onder welke hoofde dan ook - tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van de REDERIJ, dan wel van ernstig toerekenbaar tekortschieten van de REDERIJ; In die laatste gevallen is de aansprakelijkheid van de REDERIJ beperkt tot die bedragen, waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekeringen dekking geven.

Artikel elf / Wijziging van bepalingen: Wijzigingen van deze bepalingen kunnen slechts schriftelijk gebeuren. Afwijkingen van deze bepalingen tussen de REDERIJ en de klant/gast kunnen eveneens slechts schriftelijk gebeuren.

Artikel twaalf / Een beding vernietigbaar: Indien een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden door de Rechter wordt vernietigd, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de vernietigde bepaling wordt alsdan geacht een bepaling te zijn opgenomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het vernietigde artikel het meest benadert.

Artikel dertien / Geschillen: Alle geschillen tussen de REDERIJ en de klant/gast, die voortvloeien uit de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden en de vervoersovereenkomst, zullen ter keuze van de REDERIJ worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, dan wel door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Artikel veertien / Toepasselijke recht: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden bevatten veertien artikelen. Aldus opgemaakt door de directie van Rederij Stiphout BV op 30 november 1993.